Arbetsplats som tjänst (DAAS)

Allt du behöver för en effektiv, modern och produktiv arbetsplats. Med LanTeams erbjudande för arbetsplats som tjänst ingår allt från installation av hårdvara och mjukvara till service och återtag av enheterna (DLM, Device Lifecycle management).
Som en tydligt bättre leverantör ser vi alltid till kundens behov. Därför skräddarsyr vi våra lösningar så att ni får precis det ni behöver. Nedan kan ni ta del av hur vår arbetsprocess ser ut och vad som ingår i vårt erbjudande.

Förarbete

Vi tillsätter en projektledare från LanTeam som är sammankallande och dynamiskt tilldelar LanTeams kompetenser beroende på behov och frågeställningar. Projektledaren driver förarbetet tillsammans med kundens organisation. Typiska frågeställningar/punkter som avhandlas och dokumenteras både i form av protokoll, processkartor och metodbeskrivningar:

 • Uppstartsmöte med planering och resursallokering
 • Inventering
 • Framtagande av standardiserad hårdvaruplattform/-ar
 • Certifiering av HW
 • Infrastruktur såsom brandväggar/VPN-lösning mm.
 • Ekonomiskt upplägg
 • Stödsystem t.ex. mjukvarudistribution, Anti-Virus
 • Val av standardapplikationer
 • Licensgenomlysning/behovsanalys
 • Skapande av tjänstekatalog
 • Kundanpassning av LanTeams beställningsportal
 • Pilotbeställning/-leverans med uppföljning
 • Definition av SLA

Order

I orderfasen sätts ett kundspecifikt team för kundservice upp med processbeskrivningar och riktlinjer. Beställningsportal konfigureras enligt kundspecifikt avtal.

 • Implementation av beställningsportalen - t.ex. attest kedjor
 • Kundservice – beställnings- och orderhantering
 • Uppföljning – återkopplingsrutiner
 • Paketering/-ar av tjänst och produkt
 • Rådgivning

Service

Traditionell service av arbetsplatser vid feltillstånd i hårdvara såväl som mjukvara både på plats och per distans. Här hanteras även förändringar av enskild användares standardplattform.

 • ServiceDesk 1:st och 2:nd line
 • Felavhjälpning - per distans
 • Felavhjälpning - på plats
 • Förändring av enskild arbetsplats - t.ex. tillägg av ny applikation eller drivrutin för ny hårdvara
 • Garantiservice
 • Utbyte
 • Ominstallation

Underhåll

Löpande underhåll som krävs p.g.a. förändrade omvärldshändelser såsom identifierade säkerhetsrisker, mjukvaruuppdateringar och utökat tjänsteutbud.

 • Uppdateringar/patchhantering – Säkerhet mm
 • Drivrutinshantering (enbart standardiserad HW)
 • Underhåll image:ar - OS och applikationer
 • Underhåll av standard HW vid modellbyte
 • Underhåll av stödsystem
 • Underhåll av tjänstekatalog

Återtag

Återtagstjänster hanterar återtagsleveranser såväl som hur utrustningen skall hanteras efter livscykelns slut men även rena säkerhetsåtgärder vid förändrade ansvar hos anställda alternativt när anställningar upphör.

 • Återtag - i samband med leverans
 • Återtag - ej i samband med leverans
 • Fysisk destruktion - miljömässig
 • Återvinning - miljömässig
 • Säker radering av information
 • Rekonditionering – t.ex. avidentifiering
 • Återanvändning – annan marknad

Kontakta oss