Miljömärkt leverantör

KVALITET OCH MILJÖ

FÖR INFÖRANDE AV MILJÖLEDNINGSSYSTEM SOM UPPFYLLER KRAVEN I DEN NATIONELLA MILJÖLEDNINGSSTANDARDEN SVENSK MILJÖBAS

 

LANTEAM - MILJÖDIPLOMERAD IT-LEVERANTÖR

LanTeam bedriver ett aktivt miljöarbete med målet att minska vår inverkan på miljön. Vi har ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas och är miljödiplomerade av Göteborgs Stad. 

De huvudsakliga miljömålen var att minska på pappersförbrukning och transporter. Tack vare bättre planering av transporter och inköp har vi uppnått våra mål. Pappersförbrukningen har minskat främst på grund av inköp av modernare skrivare och ökad e-fakturering.

Miljöpolicy för LanTeam Consulting AB
LanTeam Consulting AB (LanTeam) bedriver verksamhet inom IT med leverans av hårdvara, mjukvara samt IT-tjänster och ska verka för utvecklingen av ett miljövänligt samhälle genom att erbjuda kunder en lösning som tar hänsyn till både människa och miljö. Det visar vi bland annat genom att:

 • Ständigt arbeta med att hushålla med energi, källsortera avfall och välja leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete.
 • Ska finnas miljöansvarig som organiserar miljöarbetet.
 • Aktivt sträva efter att minska antalet transporter genom samleveranser och/eller direktleveranser.
 • Genomföra en årlig inventering och utvärdering av LanTeams miljöpåverkande aktiviteter för att identifiera de områden där vi kan genomföra bästa nyttan för miljön.
 • Följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet.
 • Alla medarbetare har den kompetens och de verktyg som krävs för att de ska kunna genomföra sitt arbete med minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Returhantering av emballage ska på kundens begäran återvinnas av LanTeam.

Kvalitet

LanTeam har för sin verksamhet upprättat ett kvalitetsledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2008.

Kvalitetsledningssystemet omfattar hela verksamheten och är övergripande beskrivet i detta dokument.

Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering och interna revisioner. Mycket av de olika identifieringsprocesser som sker med avseende på intressenter såsom kunder, leverantörer och samarbetspartners baseras på ett ramverk för socialt ansvar och etiska frågor AA1000SES.

Huvudsyftet med att införa och upprätthålla ett kvalitetsledningssystem är att säkerställa att vår verksamhet styrs av våra kunders önskemål och krav. Samt att våra ambitioner och handlingar, när det gäller att tillmötes­gå dessa, styrs av vår kvalitetspolicy och av relevanta realistiska kvalitetsmål.

Kvalitetsledningssystemet skall säkerställa måluppfyllelse och därmed överensstämmelse mellan våra handlingar och våra utfästelser, vilket i sin tur skall leda till ökad konkurrenskraft. Det skall användas som ett effektivt ledningsverktyg av samtliga i organisationen så att företaget uppnår en flexibilitet som möter kraven från marknaden.

Kvalitetsledningssystemet skall dessutom:

 • Säkerställa att det frigörs resurser för ett löpande förebyggande kvalitetsarbete och att stäm­ningen på arbetsplatsen motiverar samtliga till att ta ansvar för vad de tar emot, gör och lämnar ifrån sig
 • Konsolidera den företagskultur som blivit resultatet av många kunniga och lojala medarbetares insatser samt affärsmässiga framgångar
 • Säkerställa kundfokusering av verksamheten i syfte att öka kundtillfredsställelsen
 • Säkerställer att kundens krav på leveranser av tjänster och varor fastställs, dokumenteras och uppfylls
 • Stärka kundlojaliteten, tillföra oss nya kunder, sänka våra processkostnader och därigenom optimera det ekonomiska utbytet av vår affärsverksamhet, genom sina effekter
LanTeam: Lanteam - Miljödiplomerat IT-konsultbolag i Göteborg
Anlita underkonsult för IT

FÖRNYAD MILJÖDIPLOMERING 2018

LanTeam har åter uppfyllt kraven i Svensk Miljöbas och är miljödiplomerade av Göteborgs Stad. 
Nya diplomet gäller tom september 2019.

Organisationen har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.  

Detta innebär att organisationen har:

• En miljöpolicy, mål och handlingsplan
• En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
• Genomfört konkreta miljöförbättringar
• Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
• Förankrat och redovisat miljöarbetet
• Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete.

Miljödiplomet är giltigt till och med 2019-09-30